Фінансовий менеджмент. Шпаргалки + Тесты.

1 Аналіз беззбитковості
2 Аналіз звіту про прибуток під-ва
3 Аналіз звіту про рух грошових капіталів.
4 Аналіз структури активів і пасивів балансу
5 Аналіз факторів, що впливають на зміну вартості грошей в часі.
6 Аналіз факторів, що впливають на формування прибутку.
7 Аналіз факторів, які впливають на розмір поточних фінансових потреб під-ва
8 Аналіз фін звітності в умовах інфляції.
9 Ан-з ситеми показників, які характеризують фінансовий стан підприємства.
10 Бухгалтерський баланс та його значення для аналізу фінансового стану під-ва
11 Вартість капіталу та її оцінка
12 Види грошових потоків та їх класифікація
13 Визначення оптимальної залежності між зміною виручки та зміною прибутку від реалізації товарной продукції
14 Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень.
15 Визначення оптимальної структури джерел формування оборотних активів.
16 Визначення оптимальної структури капіталу
17 Використання механізмів диверсифікації
18 Власний капітал п-ва та порядок його формування
19 Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.
20 Зміст і задачі аналізу фінансових звітів підприємства
21 Зміст і задачі управління оборотним капіталом
22 Зміст та задачі управління формуванням загального прибутку п-ва.
23 Зміст упр-ня фін. ризиками
24 Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
25 Комплексний аналіз фінансового стану п-ва.
26 Майбутня вартість грошей та її зміст
27 Методи визначення оптимальної потреби в оборотних активах.
28 Методи внутрішнього фінансового контролю
29 Методи прогнозування банкрутства під-ва
30 Методи рефінансування ДбЗ
31 Методи фінансового прогнозування та планування
32 Методи фінансування санації п-ва.
33 Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі
34 Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту
35 Оперетивне фінансове планування як основа внутрішньофірмового фінансового контролю.
36 Оптимізація залишку грошових коштів підпр-ва
37 Основні кор-чі фін. інф-ції.
38 Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств.
39 Оцінка загальної вартості капіталу
40 Позичковий капітал п-ва і його характеристика.
41 Показники, що використовуються у фін.менедж
42 Порядок нарахування простих і складних процентів
43 Порядок розрахунку середньозважен. вартості к-лу
44 Прогнозвання руху грошових коштів під-в
45 Процес прогнозування та нейтралізації фінансових ризиків
46 Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів.
47 Система ви¬переджального реагування на загрозу банкрутства і комплекс за¬побіжних заходів
48 Склад і структура активів підприємства та їх оцінка
49 Стратегія і тактика фінансового менеджмента
50 Стратегія фінансування оборотних активів
51 Сутність валової маржі та порогу рент-ті і порядок їх визначення.
52 Сутність і завдання управління розподілом прибутку.
53 Сутність і класификація інвестицій
54 Сутність операційного та фінансового важелів і порядок їх визначення
55 Сутність фінансового ліверіджу
56 Сутність фінансового менеджменту
57 Теперішня вартість грошей та її зміст
58 Управління використанням чистого прибутку
59 Управління вихідними грошовими потоками
60 Управління вихідними грошовими потоками
61 Управління грошовими потоками, пов’язаними з ОД
62 Управління грошовими потоками, пов’язаними з фінансовими опереціями
63 Управління дебіторською заборгованістю
64 Управління джерелами фінансування капітальних вкладень
65 Управління необоротними активами під-ва
66 Управління позиковим капіталом
67 Управління прибутком від операційної дія-ті під-ва
68 Управління фінансовими інвестиціями
69 Управління формуванням прибутку від фінансових операцій
70 Управл-я форм-ям прибутку від основної операц. Д-ті
71 Фактори , що впливають на розподіл загального прибутку
72 Фактори, що впливають на структуру капіталу
73 Фін причини виникнення та показники банкрутства п-ва
74 Фін.механізм підприємства та його характеристики
75 Фінансова санація підприємства, як елемент антикризового управління
76 Фінансове прогнозування та планування в системі фінансово¬го менеджменту.
77 Фінансовий менеджмент як система управління фінансами під-ва
78 Функції фінансового менеджменту та їх характеристика.
79 Характеристика фінансової звітності під-ва

Скачать бесплатно:

Фінансовий менеджмент. Шпаргалки + Тесты.zip